Bestill Annonse
Logg inn

Betingelser


1. Godta betingelser
Når man tar i bruk Annonsetorget, godtar man betingelsene for bruk av tjenesten. Man er selv ansvarlig for å kjenne til innholdet i betingelsene.

2. Innholdet i annonsen
For at det skal være enkelt å finne frem (og dermed lettere for deg å få solgt) gjelder følgende:
Annonsen skal kun beskrive det unike objektet som selges/tilbys – annet annonsebudskap er ikke tillatt. Det er ikke tillatt å benytte tekst eller bilder hvor formålet er å formidle andre produkter eller tjenester.
Meningsytringer eller informasjon som ikke gjelder det konkrete objektet er ikke tillatt.
Det er lurt å skrive på norsk siden de fleste søker på norsk. Svensk, dansk eller engelsk kan også fungere.
Unngå å bruke store bokstaver i overskriften, utover normal grammatisk bruk.
Tekst eller bilder som kan oppfattes som støtende er ikke tillatt og kan bli fjernet.
Bilder i annonsen skal være av det du skal annonsere. Bildet skal ikke være en logo og skal ikke inneholde tekst.
Dersom det benyttes illustrasjonsfoto skal annonsen opplyse om dette.

3. Duplikater, ny publisering og løfting av annonser
Gjenbruk eller kommersielt videresalg av annonsene ikke tillatt.
Dersom objektet blir solgt/besatt/fullført eller trukket fra markedet kan ikke annonsen benyttes til å annonsere andre objekt.

4. Opphavsrett på tekst og bilder
Det er ikke tillatt å kopiere tekst eller bilder fra andre annonser på Annonsetorget, eller på andre måter benytte andres tekst eller bilder i annonsen, uten at det foreligger samtykke fra rettighetshaver (jf. Åndsverkloven).
Dersom innholdet av bildet kan knyttes til en enkeltperson, plikter annonsøren å ha innhentet eksplisitt forhåndssamtykke fra den avbildede til å legge ut bildene på Annonsetorgets nettsider, samt å ha fått overført slik bruksrett som nevnt over.
Vi forbeholder oss retten til å bruke ethvert bilde som er lagt ut i annonsene, herunder til å lagre og fremstille nye eksemplarer, og gjøre det tilgjengelig for allmennheten i opprinnelig eller endret form, i forbindelse med ethvert formål knyttet til drift og markedsføring av eller på nettsidene.

5.Generelt om innholdet i annonsen
Det er ikke tillatt med tekst eller lignende hvor formålet er å skaffe kunder som ikke naturlig vil henvende seg på grunn av det annonserte objekt. Eksempel på dette kan være annonser som i realiteten reklamerer for andre tjenester/produkter.
Du kan lenke til produktinformasjon eller -tester på internett.
Vi oppmuntrer deg til å bruke gode nøkkelord i beskrivelsen i annonsen, men vi tillater ikke å bruke opplisting av irrelevante ord.
Prisen i annonsen skal gjenspeile hva objektet faktisk koster.
Som annonsør er du fullt ut ansvarlig for innholdet i din annonse, herunder at beskrivelse, bilder, pris osv er korrekt.
Du er selv ansvarlig for innholdet i din annonse, herunder at annonsen er i samsvar med annonsereglene, bransjeregler (for bedriftsannonsører), markedsføringsloven og øvrig lovverk.
Som formidler av annonsen er vi ikke ansvarlig for annonsens innhold, den annonserte varen eller handelen som sådan, ut over det ansvar som følger av e-handelslovens regler, (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-05-23-35).

6. Tap/kostnader i forbindelse med tekniske feil
Annonsetorget er ikke ansvarlig for tap som annonsøren måtte påføres som følge av tekniske feil eller andre mangler ved tjenesten utover kostnaden for annonsen, med mindre Annonsetorget har utvist forsett eller grov uaktsomhet og skadefølgene er påregnelige.
Dersom annonsen er betalt og publisert på Annonsetorget, og det oppstår tekniske feil eller lignende som hindrer publisering under den angitte visningsperioden, vil Annonsetorget på forespørsel kompensere annonsøren med forlenget visningsperiode som minimum tilsvarer den perioden som problemene har vedvart.
Med mindre Annonsetorget har utvist forsett eller grov uaktsomhet og skadefølgene er påregnelige, er Annonsetorget heller ikke ansvarlig for tap annonsøren måtte påføres som følge av feilaktig fjerning av annonser.
Indirekte tap dekkes uansett ikke.

7. Solgt/utført
Marker objektet/småjobben som solgt/utført/utleid, så får vi en ryddig markedsplass med riktige opplysninger.

8. Annonsering i strid med annonsereglene
Annonsetorget forbeholder seg retten til å vurdere om en annonse er i samsvar med gjeldende Annonseregler, samt å fjerne eventuelle annonser som er i strid med reglene. Annonsetorget vil så langt praktisk mulig varsle på forhånd om fjerning av annonser, men fjerning kan også finne sted uten forvarsel.

9. Ulovlig virksomhet og ekskludering fra tjenesten
Ved forsettlige, vesentlig eller gjentatte brudd på annonsereglene vil annonsøren ekskluderes helt fra tjenesten uten forvarsel.
Dette gjelder også dersom Annonsetorget har grunn til å tro at en annonsør er involvert i ulovlige forhold knyttet til annonseringen, eller det foreligger andre særlige grunner til at videre annonsering ikke kan aksepteres.
Eksempler kan være gjentatte henvendelser fra brukere med klager på brudd på kjøpsloven, politianmeldelser, misbruk av tjenesten eller andre former for uakseptabel atferd som indikerer at det foreligger alvorlige og kritikkverdige forhold hos annonsøren, og videre annonsering kan medføre betydelige problemer for eventuelle interessenter.
Ved henvendelser fra politiet eller andre offentlige myndigheter, vil Annonsetorget kunne videreformidle den informasjon som er lagret på aktuell brukerkonto.
Ekskludering medfører automatisk at samtlige annonser på Annonsetorget fra vedkommende annonsør vil bli fjernet. Det gis ikke refusjon for annonsekostnadene ved ekskludering etter forsettlige regelbrudd.

10. Forhåndskontroll av annonser
Annonsetorget forbeholder seg retten til å forhåndskontrollere alle annonser og stoppe de som bryter med annonsereglene. Dette inkluderer også annonser som allerede er publisert.
Ut over dette forbeholder Annonsetorget seg retten til å fjerne annonser, tekst eller lenker som etter en helhetsvurdering anses for å forringe brukeropplevelsen av annonsen eller tjenesten.

11. Kategori
Dersom en annonse er plassert i feil kategori, forbeholder Annonsetorget seg retten til etter eget skjønn å henvise annonsøren til å endre annonsen slik at den havner i riktig kategori.
Annonsetorget forbeholder seg retten til å vurdere hvilket marked og annonsetype annonsen skal klassifiseres under.

12. Økonomiske forhold
Alle priser i løsningen er inkl. mva. Betaling skjer ved bruk av PayEx og gjelder for det enkelte kjøp, uten noen form for automatiske, gjentatte trekk. Betalingen gjelder det antall innrykk i papiravisen og det antall dager annonsen ligger på nett som er spesifisert på varelinjen som velges, vanligvis hhv. 3 og 30. Ordrebekreftelse/kvittering er tilgjengelig fra Min side.

13. Avbestilling
Du betaler for å få publisert annonsen din på våre nettsider i en viss tidsperiode, og selv om du ønsker å stoppe annonsen før utløpstiden betaler du full pris for annonsen. I angrerettsloven § 22 fremkommer det at man ikke har angrerett på tjenester (i dette tilfellet annonser) som leveres innenfor et bestemt tidsrom (dvs. i annonseperioden).

14. Andre forhold
Tjenesten anses som påbegynt ved publisering av annonsen, og det er ingen angrerett jf. angrerettloven § 19 b.
Annonsetorget kan ikke involvere seg i konflikter som eventuelt måtte oppstå. Skulle du bli utsatt for tyveri eller svindel, er det viktig at du dokumenterer hendelsesforløpet og kontakter nærmeste politikammer.

15. Endringer i tjenesten
Annonsetorget forbeholder seg retten til å foreta fortløpende endringer og forbedringer i tjenesten.
Annonsetorget kan foreta endringer på tjenesten, herunder design og layout, søke- og presentasjonslogikk og kategoristruktur uten å innhente samtykke fra deg som annonsør.
Ved endringer av vesentlig betydning vil Annonsetorget gjøre sitt beste for å varsle om endringene innen rimelig tid, og senest innen endringen finner sted.
I særlige tilfeller, eller dersom endringene ikke er av vesentlig betydning, vil endringer også kunne finne sted uten varsel.
Annonsetorget forbeholder seg retten til å gjøre utbedringer på tjenesten som kan medføre at vi må flytte på annonsen eller lignende. Har du behov for å ta vare på bilder og tekst, anbefaler vi at du tar en fotokopi eller skjermdump av annonsen og lagrer den et annet sted.

Ta kontakt